Salgs og leveringsbetingelser

Disse salgs og leveringsbetingelser gjelder for alle profesjonelle og forbrukerkjøp gjort hos Glasshop AS. Org. Nr: 830 378 332 

Generelle betingelser: Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 

Tilbud: Prisene er gyldig i 10 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt. Alle priser i NOK eks. mva. til profesjonelle, inkl. mva. til forbrukere. Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse. Målangivelse: Alle mål oppgis i bredde x høyde i mm. Målene regnes som eksakte om ikke annet er oppgitt. 

Ordrebekreftelser: Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig innen 1 arb. dag. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen fristen har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder. Ved oppmåling hos kunde er Glasshop AS ansvarlig for riktige mål. 

Rettefrist: Ordre kan kun endres innen 1 arbeidsdag, endring vil påvirke leveringstid minimum tilsvarende antall dager. Dersom endring skjedd utenom punkt over vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper. 

Utførelse: De leverte produktene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet som fabrikkproduksjon. Varene produseres etter produsentenes og gjeldene standarder for de enkelte produkter. 

Produktansvar: Glasshop AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av det solgte: 1) På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte er i kjøperens besittelse. 2) På produkter som er framstilt av kjøperen, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av det solgte forårsaker. Glasshop AS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. De nevnte begrensninger i Glasshop AS sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar, i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette Glasshop AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte. 

Levering/forsendelse: Levering anses skjedd når kunden har fått varsel om at varen kan hentes og varene er om ikke annet er avtalt iht. Incoterms EXW. Hvis ikke annet er avtalt, ordnes frakt av Glasshop AS. Frakt vil bli debitert kunde med egen faktura i ettertid om ikke annet er avtalt. 

Leveringstidspunkt: Levering skjer i henhold til det angitte tidspunkt på ordrebekreftelse/tilbud. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, streik og andre hindringer Glasshop AS ikke råder over. Leveringssvikt fra Glasshop AS sine leverandører fritar også Glasshop AS for ansvar. Forsinkelser berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Glasshop AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper og eventuelt forskudd er innbetalt på Glasshop AS sin konto. Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Leveringssted: Levering skjer til bekreftet leveringsadresse. Kjøper er ansvarlig for at lastebil kan kjøre fram til lossested, på en forsvarlig måte. Ventetid og unødig forlengelse av lossetid debiteres kjøper. Kjøper er ansvarlig for at det er en person på stedet ved levering og evt. hjelp til lossingen. 

Fraktskader: Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. Kvittering uten anmerking for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest syv dager etter levering, og alltid før montering og eventuell behandling. Reklamasjoner, som er vårt ansvar, vil enten repareres, gi prisavslag eller erstattes med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris. 

Betalingsbetingelser: Ved fakturering netto 7 dager om ikke annet er avtalt. Faktura, kontant ved henting eller forskudd før utsendelse som avtalt i tilbud/ordrebekreftelse. Ved større ordre kan Glasshop AS forlange bankgaranti. Kredittkjøp kan avtales mot at Glasshop AS innhenter og godkjenner kredittvurdering av kunden. Leverte varer er Glasshop AS sin eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt. 

Reklamasjon: Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig, snarest, og senest 14 dager etter mottak eller montert vare. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Selger vil fakturere sine kostnader ved uberettiget reklamasjon. 

Besiktigelse: For glass gjelder følgende: Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 m avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid, bestemt vinkel eller på et bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon. På øvrige produkter er det garanti iflg. lov om forbrukerkjøp/kjøpsloven.